Zoeken

***Scroll down for English***

VOORWAARDEN THEGREENLIST.NL

Onderstaande randvoorwaarden zijn van toepassing op alle content die ik voor een merk (‘jullie’) maak.

CONTENT EN MATERIALEN

Met ‘content’ bedoel ik heel simpel alles wat ik maak. Alles wat jullie op mijn tarievenkaart terugzien en alle andere dingen die ik voor jullie maak. Elke creatie is een apart stukje ‘content’. Om verwarring tussen mijn content en die van jullie te voorkomen, noem ik alles wat jullie mij aanleveren ‘materialen’. Of het nu gaat om een verwijzing, een hashtag, een beeld of iets anders.

HERKENBARE RECLAME

Content die ik maak is vaak reclame en dat betekent dat het ook als reclame herkenbaar moet zijn. Ik vind het heel belangrijk daar transparant over te zijn en dat is ook wettelijk verplicht. Wil je met mij samenwerking? Dat betekent dat je ermee instemt dat ik de volgende vermeldingen plaats of verwerk in mijn content:

 • In mijn magazine (site) plaats ik bovenaan het artikel (onder de kop of na de eerste alinea) altijd een standaardregel: In samenwerking met…
 • op mijn Instagram-pagina @THEGREENLIST.NL:
  • Plaats ik een zakelijke tag in de post/in een story. Je ziet dan bovenaan de post staan ‘Betaald partnership met..’ of een post die begint met [AD] of  advertentie.
  • Plaats ik altijd #advertentie en vaak ook #samenwerking of #gekregen. Dit zijn de # die mijn volgers kennen en begrijpen.
  • Noem ik in de content: dit is een betaalde samenwerking met… / ik heb deze producten gekregen van… en vertel vaak ook hoe de samenwerking zit.

UITVOERING EN RESULTAAT

 • Het is jullie verantwoordelijkheid om me een duidelijke instructie te geven over de feitelijke inhoud van de content. Van mij mogen jullie verwachten dat ik me inspan om onze overeenkomst zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Ik houd wel steeds volledige vrijheid om de content naar eigen oordeel en inzicht te creëren.
 • Bij het afgesproken tarief is altijd één correctieronde op de feitelijke inhoud van mijn content inbegrepen. Dat is dus jouw kans om eventuele foutjes in hashtag of productinformatie er uit te halen. Binnen de gestelde pricing is ruimte voor één foto- en/of videoshoot. Een re-shoot is niet inbegrepen in de projectprijs.
 • Correcties in de creatie zelf – eigenlijk alles dat met smaak of stijl te maken heeft – zijn niet bij het tarief inbegrepen en worden doorbelast via een uurtarief (zie tariefblad). Niet tevreden met de gekozen manier om jouw product te promoten en wil je dat ik een nieuwe video opneem? Typisch voorbeeldje van een correctie in de creatie.
 • Mijn content geeft geen enkele garantie op enig (verkoop)resultaat in welke vorm dan ook.
 

BETALING

De betalingstermijn voor mijn facturen is 30 dagen. Daarna ben je meteen in verzuim, zonder dat er ingebrekestelling is vereist. Jullie zijn vanaf dat moment niet alleen wettelijke rente, maar ook volledige vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd en altijd met een minimumbedrag van € 250,–.

OPZEGGEN

Als we eenmaal mondeling of schriftelijk hebben afgesproken dat ik content voor jullie maak, dan hebben we een overeenkomst. Nu snap ik ook dat content heel persoonlijk is. Als we daarin niet de juiste klik hebben, is het wel fijn om op te kunnen zeggen. We spreken daarvoor het volgende af:

 • Gaat het om eenmalige content? Dan kunnen we allebei niet opzeggen en moeten we onze afspraken gewoon helemaal nakomen.
 • Gaat het om een partnership (een langer lopende campagne)? We mogen allebei tussentijds opzeggen tegen het einde van de maand en met een opzegtermijn van één maand.
 • Is er bij een van ons sprake van surseance van betaling, faillissement, WSNP of een aanvraag daartoe? We kunnen allebei opzeggen met onmiddellijke ingang zonder elkaar verder nog iets verschuldigd te zijn.
 • Opzeggen doen we allebei altijd schriftelijk.
 

INTELLECTUELE EIGENDOM

 • Alle rechten van intellectueel eigendom op de content die ik maak, waaronder het auteursrecht, zijn van mij en blijven rusten bij mij. Bijvoorbeeld het copyright op de inhoud van mijn magazine. Mijn content mag niet worden gebruikt of gedeeld voor andere doeleinden dan waarvoor ik het heb gemaakt. Wil je dit toch? Dan kunnen we hier uiteraard aanvullende afspraken over maken waarbij ik daaraan ook aanvullende voorwaarden kan stellen.
 • Instagram is een ander verhaal. Content die bestaat uit posts, stories of reels waarin ik jullie heb getagd op Instagram mogen jullie natuurlijk wel delen, wel op voorwaarde dat jullie mij daarin taggen. Re-posten mag weer alleen met mijn voorafgaande toestemming, dus alleen als we dat hebben afgesproken.
 • Willen jullie dat ik materialen van jullie in mijn content verwerk? Geen probleem! Weet wel dat jullie me door materialen aan te leveren garanderen de volledige vrije beschikking te hebben over die materialen en dat die materialen geen inbreuk maken op rechten van derden. Jullie vrijwaren me voor alle claims, aanspraken of schade van derden die met jullie materialen verband houden.
 

AANSPRAKELIJKHEID

Jullie zijn helemaal zelf verantwoordelijk voor de inhoud van mijn content. Niet voor niets hebben we een correctieronde op de inhoud daarvan. Mijn content levert geen garantie op resultaat en het gebruik van mijn content is voor jullie eigen rekening en risico. Jullie kunnen me alleen aansprakelijk houden voor eventueel schade die door of vanwege mijn content ontstaat als ik daarin met opzet of grove schuld heb gehandeld. Alle verdere aansprakelijkheid is uitgesloten.

STATISTIEKEN

Een eenmalig overzicht van de resultaten van de content is bij het tarief inbegrepen. Ik deel printscreens met je via een Google linkje. Wanneer ik verschillende content maak voor een campagne, ontvangen jullie de resultaten aan het einde van de volledige campagne. Ik stel de resultaten een maand beschikbaar, daarna zal ik de printscreens verwijderen uit mijn cloud. Vergeten te kijken of te downloaden? Tegen betaling van een extra tarief van € 45,- (ex btw) ontvang je de resultaten nogmaals. Ik moet dan namelijk alle gegevens nog een keer verzamelen. Aanvullende administratiekosten kunnen ook gelden als er specifieke tooling moet worden gebruikt voor het afstemmen van content en/of delen van resultaten.

ANDERE VOORWAARDEN EN INFORMATIE

WINACTIES

Naast content kunnen we ook afpreken dat we samen winacties organiseren. Voor alle winacties gelden deze wedstrijd verloop en voorwaarden voor winacties.Transparantie voor de deelnemers staat daarin voorop. Daarom gelden deze voorwaarden altijd en kunnen die niet worden aangepast voor individuele winacties.

PRIVACY

Als ik bij in onze samenwerking persoonsgegevens verwerk, doe ik dat altijd in overeenstemming met mijn privacyverklaring.

CONTACT

HTTPS://WWW.THEGREENLIST.NL
SASKIA@THEGREENLIST.NL
KVK: 82476683
BTW: NL003689668B41

***

TERMS AND CONDITIONS THEGREENLIST.NL

The conditions below apply to all content that I create for a brand (‘you’).

CONTENT AND MATERIALS

By ‘content’ I simply mean everything I create. Everything you see on my rate card and all the other things I make for you. Each creation is a separate piece of ‘content‘. To avoid confusion between my content and yours, I refer to everything you provide to me as ‘materials’. Whether it is a reference, a hashtag, an image or something else.

RECOGNIZED ADVERTISING

Content that I create is often advertising, which means that it must also be recognizable as advertising. I value transparancy next to the legal requirements about this. Do you want to cooperate with me? This means that you consent to me placing or processing the following statements in my content:

 • In my magazine (site) I always place a standard line at the top of the article (under the headline or after the first paragraph): in samenwerking met… (in collaboration with…)
 • On my Instagram page @THEGREENLIST.NL:
  • I place a business tag in the post/in a story. At the top of the post you will see ‘Paid partnership with..’ or [AD] or advertentie.
  • I always place #advertentie and often #samenwerking (cooperation) or #gekregen (gifted). These are the # my followers know and understand.
  • I mention in the content: this is a paid collaboration with… / I received these products from… and often I also explain how the collaboration works.

IMPLEMENTATION AND RESULT

 • It is your responsibility to provide me with clear instruction. It is also your responsibility that the information given in my content is factual and correct. You can expect me to make every effort to execute our agreement as carefully as possible. I always retain complete freedom to create the content according to my own judgment and insight.
 • The agreed rate always includes one correction round. So that’s your chance to fix any mistakes in hashtag or product information. I do one photo and video shoot, a re-shoot is not possible within the agreed budget.
 • Corrections in the creation itself – basically everything that has to do with taste or style – are not included in the rate and are charged via an hourly rate (see rate sheet). Not happy with the chosen way to promote your product and want me to record a new video? Typical example of a correction in the creation.
 • My content does not guarantee any (sales) result in any form whatsoever.

PAYMENT

The payment term for my invoices is 30 days. After that, you are immediately in default, without notice of default being required. From that moment on you will not only owe statutory interest, but also full compensation for extrajudicial collection costs and always with a minimum amount of €250.

TERMINATE

Once we have agreed verbally or in writing that I will create content for you, then we have an agreement. Now I also understand that content is very personal. If we don’t have the right click, it’s nice to be able to cancel. We agree on the following for this:

 • Is it a single campaign? Then neither of us can cancel and we just have to keep to our agreements in full.
 •  Is it a partnership (a longer-running campaign)? We can both cancel at the end of the month and with a notice period of one month.
 • Does one of us have a suspension of payments, bankruptcy, WSNP or an application to that effect? We can both cancel with immediate effect without owing each other anything further.
 •  Only a written cancelation is valid (via e-mail).

INTELLECTUAL PROPERTY

 • All intellectual property rights in the content I create, including copyright, belong to me and remain with me. For example, the copyright on the content of my magazine. My content may not be used or shared for any purpose other than what I created it for. Do you want this? Then we can of course make additional agreements about this, whereby I can also set additional conditions.
 • Instagram is a different story. You can of course share my content that consists of posts, stories or reels in which I have tagged you on Instagram, provided you tag me in it. Re-posting is only allowed with my prior permission, so only if we have agreed.
 • Do you want me to incorporate materials from you into my content? No problem! Please note that by supplying materials you guarantee me that you have complete free disposal of those materials and that those materials do not infringe any rights of third parties. You indemnify me against any and all third-party claims, claims, or damages related to your materials.

LIABILITY

You are fully responsible for the information given in my content, that’s why we incorporated a correction round. My content does not guarantee results and the use of my content is at your own expense and risk. You can only hold me liable for any damage caused by or because of my content if I acted with intent or gross negligence. All further liability is excluded.

STATISTICS

A one-time overview of the results of the content is included in the rate.  I’ll share screenshots with you through a Google link. When I create different content for a campaign, you’ll receive the results at the end of the campaign. I make the results available for one month, after which I’ll remove the screenshots from my cloud. Forgot to check or download? For an additional fee of € 45 (excluding VAT), you can receive the results again. This is because I need to gather all the data once more. Additional administrative costs may also apply if specific tools are needed for coordinating content and/or sharing results.

OTHER TERMS AND INFORMATION

GIVEAWAYS

In addition to content, we can also agree that we organize giveaways together. For all giveaways, this competition procedure and conditions for giveaways apply. Transparency for the participants comes first. Therefore, these terms and conditions always apply and cannot be modified for individual GIVEAWAYS.

PRIVACY

If I process personal data in our collaboration, I always do so in accordance with my PRIVACY STATEMENT.

CONTACT

HTTPS://WWW.THEGREENLIST.NL
SASKIA@THEGREENLIST.NL
KVK: 82476683
BTW: NL003689668B41

Schrijf je in voor de groenere nieuwsbrief!

Wil je geen artikelen en nieuwtjes missen van thegreenlist.nl, een kijkje achter de schermen krijgen en altijd op de hoogte blijven van groene voordeeltjes en winacties? Schrijf je dan in voor de maandelijkse nieuwsbrief: